Všeobecné obchodní podmínky


obchodní společnosti The Cave s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 150/43, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 058 44 185, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 271817.

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) upravují (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „NOZ“) práva a povinnosti společnosti The Cave s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 150/43, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 058 44 185, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 271817 (dále jen „The Cave“) a objednatele, kterým mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (dále jen „objednatel“ či „zákazník“), (The Cave a objednatel společně jako „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě:
  1. smluv o dílo
  2. smluv o výpůjčce
  3. nepojmenovaných smluv ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, pokud jsou jejich součástí i ustanovení, která obsahují podstatné náležitosti kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo
  4. kupních smluv
  to vše v rámci služeb poskytovaných v dílně provozované The Cave na adrese Jana Masaryka 150/43, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Dílna“), nebo v souvislosti s nimi, tedy zejména při:
  1. přenechání nářadí, zařízení, pracovních pomůcek a jiného vybavení zákazníkovi k jeho užívání v Dílně
  2. umožnění využití části Dílny zákazníkem pro práci
  3. pořádání kurzů
  4. doplňkovém prodeji materiálu v Dílně
  5. přenechání části prostor Dílny do úplatného užívání zákazníkovi pro pořádání akcí zákazníkem (např.workshopy, kurzy, výstavy)
  6. účasti na akcích pořádaných The Cave
  7. rezervaci míst na akcích pořádaných The Cave
  (dále vše uvedené jen jako „smlouva“).
 2. Veškeré vztahy mezi The Cave a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
 3. Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 4. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, uplatní se následující:
  1. Je-li Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání má spotřebitel při splnění zákonných předpokladů právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne, kdy od The Cave obdrží informace o podstatných náležitostech uzavřené Smlouvy. Totéž platí i pro změnu Smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy a The Cave již započal s poskytováním Služeb na výslovnou žádost spotřebitele, je spotřebitel povinen The Cave uhradit cenu nebo její poměrnou část za poskytnuté plnění.
  2. Pro odstoupení od smlouvy je možno také využít kontaktní email, který je dostupný na internetových stránkách The Cave.
  3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá The Cave bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co od The Cave obdržel, a to na své náklady.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, The Cave není povinen vrátit přijaté plnění spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí vše, co od The Cave obdržel nebo prokáže, že plnění The Cave odeslal.
  5. Spotřebitel odpovídá The Cave za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  6. V případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá. Spotřebitel zejména nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel pak také nemá právo odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
  7. Ceny služeb jsou The Cave uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  8. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora spotřebitele, The Cave si neúčtuje žádné další poplatky).
  9. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může spotřebitel obrátit s případnými stížnostmi.

II. Obsah smlouvy a předmět plnění

 1. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
 2. Při uzavření smlouvy obdrží zákazník odkaz pro stažení aktuální verze těchto podmínek emailem. Jednotlivé verze těchto podmínek budou vždy dostupné na adrese https://thecave.cz/obchodni-podminky/.
 3. Objednávka a veškeré její součásti, stejně jako komunikace mezi The Cave a zákazníkem budou uloženy v elektronickém archivu The Cave.
 4. The Cave poskytuje v rámci svých internetových stránek možnost objednání následujících služeb:
  1. Účast na akci pořádané The Cave (dále jen „Akce“)
  2. Vstup (1 nebo více dle aktuální nabídky) do Dílny provozované The Cave (dále jen „Vstup“)
  3. Zakoupení poukazu na služby dle písm. a) a b) a to samostatně a nebo v kombinaci, dle aktuální nabídky (dále jen jako „Poukaz“)
 5. The Cave neposkytuje v rámci svých internetových stránek prodej zboží ani jiných služeb, kdy v případě zájmu zákazníka o jejich poskytnutí bude uzavřena samostatná smlouva.
 6. The Cave poskytuje v rámci Dílny prodej doplňkového zboží – zejména spotřebního materiálu. Tyto smluvní podmínky se na prodej materiálu v rámci dílny nevztahují. Materiál je prodáván pouze na místě dle aktuální dostupnosti
 7. Základními podmínkami užívání Dílny a součástí všech smluv jsou následující ujednání:
  1. Všechny osoby vstupující do dílny jsou povinny se seznámit s Bezpečnostními pravidly a tyto dodržovat; ustanovení těchto pravidel mající vliv na poskytování plnění dle uzavřených smluv jsou zdůrazněna v článku III. těchto obchodních podmínek a jsou tak nedílnou součástí obsahu všech uzavíraných smluv
  2. Bezpečnostními pravidla jsou dostupná v plném znění v Dílně a dále na webu na adrese https://thecave.cz/bezpecnostni-pravidla/
  3. Zákazník není oprávněn vynášet přístrojové vybavení, nářadí a další věci nalézající se v Dílně mimo prostory Dílny.
  4. Zákazník se zavazuje neprovádět v dílně činnosti, k nimž je dle platných právních předpisů zapotřebí povolení, pokud takové povolení nemá a zavazuje se neprovádět v dílně jakékoli zakázané činnosti ani činnosti, které mohou ohrozit život a zdraví Zákazníka, jiné osoby, nebo jejich majetek.
  5. Zákazník, jakož i všechny osoby ho doprovázející povinni chovat se v dílně tak, aby pokud možno co nejméně rušili ostatní uživatele dílny, ať již nevhodným chováním, nepřiměřeným hlukem či jinými obtěžujícími důsledky jejich činnosti; tím není dotčeno právo Zákazníka provozovat v dílně činnosti, k jejichž účelu byla uzavřena Smlouva, to však s přiměřeným ohledem k ostatním osobám v Dílně, jakož i k jiným osobám v budově a jejím okolí.
  6. Užívání dílny Zákazníkem bez přítomnosti osoby zastupující The Cave je zakázáno.
  7. Je-li předmětem plnění pro Zákazníka to, že se Vstupu, nebo Akce má zúčastnit osoba mladší 18 let, pak jsou tato osoba mladší 18 let a osoba starší 18 let, která představuje její doprovod, považovány za jednu osobu, to však jen pro účely jednotlivého Vstupu, nebo pro účely čl. II.8 písm. d) a čl. II.9 písm. g) těchto obchodních podmínek. Osoba, která vstupuje do Dílny, jako doprovod osoby mladší 18 let nesmí v Dílně provádět žádné činnosti, mimo dohledu na osobu mladší 18 let. Tato doprovázející osoba je povinna se seznámit s Bezpečnostními pravidly a řídit se jimi, stejně tak, jako je povinna zajistit, že se jimi bude řídit doprovázená osoba.
  8. Odeslání objednávky ze strany Zákazníka se považuje za návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena tím, že The Cave zašle Zákazníkovi potvrzení objednávky.
  9. Neuhradí-li Zákazník cenu objednávky ve lhůtách stanovených dle těchto podmínek, je The Cave oprávněn od smlouvy s okamžitou platností odstoupit zasláním oznámení Zákazníkovi stejným způsobem, jakým mu byla objednávka potvrzena.
 8. Pro Akce platí následující další pravidla
  1. V případě účasti Spotřebitele na Akci platí, že došlo-li k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší, než 14 dnů před konáním Akce a Spotřebitel se Akce zúčastnil, pak Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy.
  2. V případě smlouvy o účasti Zákazníka na Akci platí, že Zákazník si rezervuje účast na konkrétní Akci, tedy na konkrétní den, obsah a cenu poskytované služby.
  3. Cena za účast na Akci musí být uhrazena do 24 hodin od objednání, nebo, koná-li se Akce dříve, než za 24 hodin od objednání, musí být uhrazena nejpozději do doby zahájení Akce.
  4. Akce se nemohou zúčastnit osoby, které nezaplatily cenu za účast na Akci.
  5. Zákazník je oprávněn objednanou účast na Akci zrušit nejpozději 48 hodin před konáním AKce. Zaplatil-li již zákazník cenu za účast na Akci, bude mu tato cena ze strany The Cave vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena. S ohledem na ustanovení §1837 NOZ, písm. g) pak platí, že smlouva o účasti na Akci je smlouvou o využití volného času a spotřebitel tak nemá právo od této smlouvy odstoupit, proto v případě, kdy Zákazník svou účast na Akci zruší později, než 48 hodin před konáním Akce, nebo se Akce nezúčastní, nebude mu uhrazená cena za Akci vrácena, ani pokud je spotřebitelem.Má-li zákazník zájem o účast na jiné Akci, než kterou si objednal, a to na místo Akce objednané, může oznámením The Cave svou účast na objednané Akci zrušit a přihlásit se na Akci jinou. Na tuto novou Akci bude započtena cena uhrazená za Akci původní a Zákazník uhradí jen případný rozdíl v ceně. Pokud je cena původní Akce vyšší, bude mu ze strany The Cave rozdíl vrácen přímo na Akci, které se zúčastní. Toto přerezervování je možné provést nejpozději 48 hodin před konáním původní Akce.
  6. V odůvodněných případech může The Cave rozhodnout, že se časové omezení dle předchozího bodu neuplatní a zákazníkovi umožnit přerezervaci, či vrátit uhrazenou cenu při zrušení účasti na Akci i v době kratší, než 48 hodin před konáním Akce.
  7. V rámci Akce není Zákazník oprávněn využívat Dílnu k jiným činnostem, než jaké jsou předmětem Akce. V rámci Akce Zákazník není oprávněn v Dílně používat věci jím přinesené, ani je upravovat, opravovat apod.
 9. Pro Vstup platí následující další pravidla
  1. V případě smlouvy umožňující Zákazníkovi jeden nebo více Vstupů do Dílny platí, že Zákazník je oprávněn k určenému počtu Vstupů do Dílny. Vstup bude zákazníkovi umožněn ve stanovenou dobu po předchozí domluvě mezi Zákazníkem a The Cave. Délka jednoho Vstupu do Dílny činí maximálně 4 hodiny.
  2. V případě účasti Spotřebitele na Vstupu platí, že došlo-li k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší, než 14 dnů před Vstupem a Spotřebitel Vstup využill, pak Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy.
  3. V rámci vstupu obdrží Zákazník na požádání zdarma materiál aktuálně dostupný v dílně, a to v množství obvyklém pro jím prováděnou činnost, vyráběný výrobek apod., a to vždy maximálně v rozsahu do nákupní ceny 100,-Kč (tím je myšlena cena, za kterou materiál nakupuje The Cave). V případě potřeby materiálu nad tuto částku má Zákazník možnost jej zakoupit v Dílně, a to dle aktuální dostupnosti v Dílně.
  4. V rámci Vstupu má Zákazník možnost zakoupit si Doplňkový materiál dle aktuální dostupnosti v Dílně
  5. V rámci Vstupu může Zákazník pracovat i s vlastním materiálem, zařízeními a dalšími věcmi, vždy však po výslovném schválení ze strany The Cave
  6. První Vstup konkrétní osoby do Dílny je zdarma.
  7. Pří zakoupení více Vstupů je možné vzít s sebou další osoby, a to po schválení The Cave dle kapacity Dílny, přitom se z počtu Vstupů zaplacených zákazníkem odečte za každou další osobu jeden Vstup.
  8. Cena za Vstup nebo Vstupy musí být uhrazena do 24 hodin od odeslání objednávky, má-li se Vstup uskutečnit dříve, pak nejpozději před samotným Vstupem do Dílny.
  9. Zákazník může dosud nevyužité Vstupy převést na jinou osobu, přičemž toto oznámí The Cave.
 10. Pro Poukaz platí následující další pravidla
  1. Poukaz představuje oprávnění ke vstupu na Akci, na Vstup do Dílny, nebo kombinaci obou možností, a to dle aktuální nabídky Poukazů.
  2. Pro poukaz se vždy přiměřeně užijí ustanovení článku II.8 a II.9 těchto obchodních podmínek, a to vždy dle obsahu Poukazu.
  3. Cena za poukaz musí být uhrazena do 24 hodin od objednání. Před uhrazením ceny za Poukaz nebude Poukaz Zákazníkovi vydán.
  4. Poukaz může využít přímo Zákazník, případně může určit osobu, které je Poukaz určen.

III. Bezpečnostní pravidla, upozornění a omezení

 1. Zákazník je povinen počínat si při svém konání v Dílně bezpečně a zodpovědně tak, aby nedošlo k újmě na životě, zdraví či na majetku jiného. Zákazník odpovídá za škodu, kterou The Cave, nebo jiné osobě způsobí.
 2. Bezpečnostními pravidla jsou dostupná v plném znění v Dílně a dále na webu na adrese https://thecave.cz/bezpecnostni-pravidla/
 3. Osoba mladší 18 let může do Dílny vstoupit jen v doprovodu osoby starší 18 let. Tato doprovázející osoba odpovídá za konání osoby mladší 18 let v Dílně a za dodržování Smlouvy a obchodních podmínek takovou osobou. Dostaví-li se na Akci osoba mladší 18 let bez doprovodu osoby starší 18 let, nebude jí umožněno se Akce zúčastnit. Tato podmínka se obdobně uplatní pro Vstup, nebo Poukaz.
 4. Vstup se zvířaty do Dílny je zakázán.
 5. V prostoru Dílny je zakázáno kouřit. Užívání nářadí, strojů a vybavení Dílny a vstup do Dílny pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek je zakázán. Osoby pod vlivem alkoholu či jiných zmíněných látek je The Cave oprávněn vykázat z Dílny bez nároku na náhradu Vstupu nebo účasti na Akci. V případě opakovaného porušení zákazu dle tohoto odstavce je The Cave oprávněn vypovědět s okamžitou účinností smlouvu uzavřenou se zákazníkem s tím, že v takovém případě nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční náhradu.
 6. Zákazník je oprávněn užívat v dílně vlastní nářadí, zařízení, vybavení či ochranné prostředky pouze s vědomím a souhlasem provozovatele. Používá-li při činnostech v dílně Zákazník své vlastní nářadí, zařízení, vybavení či ochranné prostředky, je odpovědností Zákazníka používat jen takové nářadí, zařízení, vybavení či ochranné prostředky, které jsou bezpečné a v řádném technickém stavu a Zákazník odpovídá za jakékoli škody jejich užíváním v dílně způsobené.
 7. Věcmi zpravidla odkládanými v souvislosti s provozováním činnosti The Cave v Dílně se rozumí výhradně běžné svrchní oděvy osob zpravidla běžně odkládané při činnostech vykonávaných v zařízeních obdobných Dílně. The Cave neodpovídá za jiné odložené věci než ty uvedené v tomto ustanovení obchodních podmínek. Za ztrátu či škody na věcech vnesených do Dílny a ponechaných v Dílně po skočení Vstupu nebo Akce The Cave neodpovídá.
 8. Užíváním nářadí, strojů a zařízení v Dílně Zákazník potvrzuje, že je seznámen s principy jejich fungování a obsluhy. Nemá-li Zákazník potřebné znalosti, je oprávněn nářadí, stroje a zařízení v Dílně používat jen pod přímým dohledem osoby k tomu ze strany The Cave pověřené. Veškeré vybavení je možné používat jen k účelům k tomu určeným.
 9. Zákazník je povinen používat ochranné pomůcky a ochranné pracovní prostředky, které mu byly dány k dispozici The Cave.
 10. Zákazník se zavazuje udržovat Dílnu a veškeré její zařízení a příslušenství v čistotě a po skončení Akce nebo Vstupu ji opustit, uklidit a vrátit The Cave ve stavu, v jakém ji převzal. Zákazník se zavazuje udržovat v čistotě rovněž přístupovou cestu k dílně a okolí dílny, zejména zde neodkládat žádný materiál, odpad či jiné movité věci. V případě porušení některé z povinností dle tohoto odstavce se Zákazník zavazuje uhradit provozovateli poplatek za úklid.
 11. V případě porušení některého ze zde uvedených ustanovení Bezpečnostních pravidel, nebo opakovaného porušení jiných ustanovení Bezpečnostních pravidel má The Cave právo smlouvu se Zákazníkem vypovědět, a to bez výpovědní doby. Zákazník v takovém případě nemá nárok na vrácení již uhrazených cen za Akce, Vstupy či Poukazy a tyto propadají. Se souhlasem The Cave však mohou být převedeny na jinou osobu. The Cave má právo odepřít uzavření nové smlouvy s osobou, které již jednou z uvedených důvodů smlouvu vypověděl, či vypovědět mohl.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. The Cave tímto sděluje, že v rámci své činnost zpracovává osobní údaje různých osob.
 2. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu na adrese https://thecave.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 3. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se Informacemi o zpracování osobních údajů seznámil.

V. Závěrečná ustanovení

 1. The Cave obchoduje výhradně na základě těchto obchodních podmínek.
 2. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nezanikají ustanovení o ochraně osobních údajů, náhradě škody a ujednání o ceně a poplatcích.
 3. Žádná část ceny nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky, není-li písemně sjednáno jinak
 4. Právní vztah The Cave a Zákazníků se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
 5. Pokud vztah mezi smluvními stranami obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.
 6. Smluvní strany se dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právních vztahů smluvních stran, jakož i ze vztahů s těmito vztahy souvisejících, a to dle sídla The Cave.
 7. Zákazník bere na vědomí, že má možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy prostřednictvím věcné příslušného subjektu - České obchodní inspekce.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018.