Bezpečnostní pravidla


Ne na všechno máme vytvořená pravidla. Spoléháme hlavně na použití zdravého rozumu, ohleduplnost a vzájemnou komunikaci.

I. Obecná pravidla

 1. Užívání dílny Zákazníkem bez přítomnosti osoby zastupující The Cave je zakázáno.
 2. Vstup se zvířaty do Dílny je zakázán.
 3. Osoba mladší 18 let může do Dílny vstoupit jen v doprovodu osoby starší 18 let. Tato doprovázející osoba odpovídá za konání osoby mladší 18 let v Dílně a za dodržování Smlouvy a obchodních podmínek takovou osobou.
 4. Zákazník je povinen počínat si při svém konání v Dílně bezpečně a zodpovědně tak, aby nedošlo k újmě na životě, zdraví či na majetku jiného. Zákazník odpovídá za škodu, kterou The Cave, nebo jiné osobě způsobí.
 5. Zákazník se zavazuje neprovádět v dílně činnosti, k nimž je dle platných právních předpisů zapotřebí povolení, pokud takové povolení nemá a zavazuje se neprovádět v dílně jakékoli zakázané činnosti ani činnosti, které mohou ohrozit život a zdraví Zákazníka, jiné osoby, nebo jejich majetek.
 6. Zákazník, jakož i všechny osoby ho doprovázející povinni chovat se v dílně tak, aby pokud možno co nejméně rušili ostatní uživatele dílny, ať již nevhodným chováním, nepřiměřeným hlukem či jinými obtěžujícími důsledky jejich činnosti; tím není dotčeno právo Zákazníka provozovat v dílně činnosti, k jejichž účelu byla uzavřena Smlouva, to však s přiměřeným ohledem k ostatním osobám v Dílně, jakož i k jiným osobám v budově a jejím okolí.
 7. Zákazník se zavazuje udržovat Dílnu a veškeré její zařízení a příslušenství v čistotě a po skončení Akce nebo Vstupu ji opustit, uklidit a vrátit The Cave ve stavu, v jakém ji převzal. Zákazník se zavazuje udržovat v čistotě rovněž přístupovou cestu k dílně a okolí dílny, zejména zde neodkládat žádný materiál, odpad či jiné movité věci. V případě porušení některé z povinností dle tohoto odstavce se Zákazník zavazuje uhradit provozovateli poplatek za úklid.
 8. V prostoru Dílny je zakázáno kouřit. Užívání nářadí, strojů a vybavení Dílny a vstup do Dílny pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek je zakázán. Osoby pod vlivem alkoholu či jiných zmíněných látek je The Cave oprávněn vykázat z Dílny bez nároku na náhradu Vstupu nebo účasti na Akci. V případě opakovaného porušení zákazu dle tohoto odstavce je The Cave oprávněn vypovědět s okamžitou účinností smlouvu uzavřenou se zákazníkem s tím, že v takovém případě nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční náhradu.
 9. V prostoru Dílny je zakázána konzumace jídla a pití mimo místa k tomu určená.
 10. Zákazník není oprávněn vynášet přístrojové vybavení, nářadí a další věci nalézající se v Dílně mimo prostory Dílny.
 11. Zákazník je v Dílně povinnen se řídit pokyny a instrukcemi osob pověřených The Cave.

II. Užívání nářadí, strojů a zařízení

 1. Užíváním nářadí, strojů a zařízení v Dílně Zákazník potvrzuje, že je seznámen s principy jejich fungování a obsluhy. Nemá-li Zákazník potřebné znalosti, je oprávněn nářadí, stroje a zařízení v Dílně používat jen pod přímým dohledem osoby k tomu ze strany The Cave pověřené. Veškeré vybavení je možné používat jen k účelům k tomu určeným.
 2. Zákazník užívá nářadí, stroje a zařízení na své vlastní nebezpečí.
 3. Zákazník je povinen počínat si tak, aby v důsledku používání nářadí, strojů a zařízení nezpůsobil žádné škody, když v případě způsobení jakékoli škody za tuto škodu a její náhradu odpovídá.
 4. Zákazník není oprávněn provádět jakékoli úpravy nářadí, strojů a zařízení bez dohledu či svolení The Cave.
 5. Zákazník je povinen v případě, že zjistí jakoukoli závadu nářadí, strojů a zařízení, má pochybnosti o jeho správném fungování či řádném a bezpečném užívání ihned toto přestat používat a bezodkladně informovat osobu pověřenou The Cave.
 6. Zákazník je povinen používat ochranné pomůcky a ochranné pracovní prostředky, které mu byly dány k dispozici The Cave.
 7. Zákazník je oprávněn užívat v dílně vlastní nářadí, zařízení, vybavení či ochranné prostředky pouze s vědomím a souhlasem provozovatele. Používá-li při činnostech v dílně Zákazník své vlastní nářadí, zařízení, vybavení či ochranné prostředky, je odpovědností Zákazníka používat jen takové nářadí, zařízení, vybavení či ochranné prostředky, které jsou bezpečné a v řádném technickém stavu a Zákazník odpovídá za jakékoli škody jejich užíváním v dílně způsobené.